MİKRO GRAVİTE ARAŞTIRMALARI

Gravite, yanal veya yatay olarak yeraltının yoğunluğunun değişmesiyle oluşan gravite ivmesinin değişimini inceler. Yer altının farklı yoğunluktaki kayaçlardan oluşması nedeniyle yeryüzünde ölçülen yer çekimi ivmesi (g)’de küçük değişimler meydana gelir. Bu değişimlerin yeryüzünde gravite aletleri ile ölçülerek elde edilen ölçülerin yorumlanması gravite yönteminin esasını teşkil eder. Buradan da anlaşılabileceği gibi yer altındaki aranan kütlenin yoğunluğunun kendisini saran yan kayaç kütlesininkinden farklı olması gerekir.

Ayrıca yer altındaki kütleler yatay tabakalar durumda ise yoğunlukları farklı bile olsa gravite yöntemi ile bir netice elde edilmez. Bu da bize yoğunluk değişiminin yatay yönde olması gerektiğini gösterir.

Bouguer Anomali Haritası

Gravite metodunda gravimetreler yardımı ile araştırılan bölgede yerçekimi ivmesindeki değişimler ölçülür. İvme birimi gal (Galieo) dır. 1 miligal 1/1000 gal’dir. Gravimetre ölçümleri iki nokta arasında deniz seviyesine göre iki nokta arasındaki fark elde edilecek şekilde yapılır. Daha sonra diğer faktörlerin bu değişime etkileri ortadan kaldırılarak gravite anomalisine neden olan jeolojik faktörler yorumlanmaya çalışılır.

UYGULAMA ALANLARI

     • Hidrokarbon – havza geometrisi
     • Bölgesel jeolojik çalışmalar
     • Mineral yatakları
     • Yer altı boşlukları
     • Fay ve kırık yapıları
     • Temel kaya derinliği
     • Askeri amaçlı çalışmalar
     • Volkanik izlemeler
     • Kabuk çalışmalarında
     • Arkeolojik çalışmalarda gömülü yapıların aranması
Gravite Saha Çalışması
Gravite Saha Çalışması